Tag: พิชัย จิราธิวัฒน์

ให้เงินอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืน! “เซ็นทรัลทำ” มุ่งสร้างงาน-อาชีพ เพราะความรู้ไม่มีวันหมดอายุ

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือสังคมขององค์กรธุรกิจได้ถูกเปลี่ยนภาพ จากที่เคยช่วยเหลือด้วยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบเงินและสิ่งของ ได้ปรับมาเป็นการนำความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีไปสร้าง "อาชีพและโอกาสในการเรียนรู้" ให้แทน เช่นเดียวกับ“กลุ่มเซ็นทรัล” ที่ถือเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทย ด้วยความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจค้าปลีกและบริกามานานกว่า 72 ปี เชื่อว่า การมอบเงินและสิ่งของไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ในปีนี้จึงได้ออกมาประกาศนโยบายในการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกองค์กร ความหมายของคำว่า "ยั่งยืน" ในบริบทของกลุ่มเซ็นทรัล คือ การสร้างความสัมพันธ์ (Partnerships) ร่วมกับ Stakeholder ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล พันธมิตร...

โรงเรียนพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่ อีกหนึ่งโมเดลสร้างความยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง CSV (Creating Share Value) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมต่อทั้งภาคสังคม ชุมชน และธุรกิจ โดยไม่ได้มองแค่กำไรในการดำเนินธุรกิจ แต่มองถึงโอกาสในการตอบแทนหรือทำสิ่งดีๆ กลับคืนให้สังคมหรือผู้คนโดยรอบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน รวมไปถึงทุกๆ ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ”  จะเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนของทั้งกลุ่มเซ็นทรัล และประกอบไปด้วยหลากหลายโมเดลในการพัฒนาที่ล้วนแต่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และทำให้ชุมชนต่างๆ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะโมเดลล่าสุดอย่าง...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020