Tag: พฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย

ขยับก่อนได้เปรียบ ‘เอพี ไทยแลนด์’ จีบ Gen X วันนี้ อนาคตได้ใจกลุ่ม Young Old รับเทรนด์สังคมสูงวัย

  การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรในประเทศไทย ไม่ได้แตกต่างไปจากทิศทางของหลายๆ ประเทศ รวมทั้งภาพรวมทั่วโลกที่กำลังขยับเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย จากการขยายตัวของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อสังเกตหนึ่งที่เริ่มเด่นชัด เมื่อพบว่าตัวเลขในปี 2018 เป็นปีแรกที่จำนวนผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนมากกว่าจำนวนประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมา จากที่ตัวเลขในปีก่อนๆ หน้านี้ สัดส่วนของประชากรไทยในวัยเด็กจะมีมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุมาโดยตลอดและเมื่อคำนึงถึงอัตราการเกิดที่เริ่มลดน้อยถอยลง ทำให้แนวโน้มช่องว่างหรือ Gap ระหว่างประชากรวัยเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุจะยิ่งห่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมองย้อนกลับไปจะพบว่า ลักษณะที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้เป็นลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์...

เจาะผู้บริโภค ‘วัยทองคำ’ มีครบทั้ง “เงิน-แรง-เวลา” พร้อมกลยุทธ์มัดใจ “AWUSO” ให้อยู่หมัด

เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้โลกก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยจำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปีในหลายๆ ประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบว่าประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ด้วยจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกมากกว่า 900 ล้านคน หรือมีสัดส่วน 12% เมื่อปี 2015 พร้อมคาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.4 พันล้านคน ในปี 2030...