Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: บริษัท ซีโอแอล จำกัด

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศซื้อ Zalora (ซาโลร่า) ประเทศไทย กระตุ้นการจับจ่ายผ่านธุรกิจออนไลน์

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการรุกเข้าซื้อกิจการ Zalora (ซาโลร่า) ประเทศไทย ผู้นำแฟชั่นใน  E-commerce แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเต็มตัว การครอบครองกิจการครั้งนี้  จะช่วยกระตุ้นภาพรวมของธุรกิจออนไลน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้คึกคัก เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ผลิตทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือแม้แต่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับคู่ค้าได้อย่างครบวงจรทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สอดคล้องกับแนวคิดประชารัฐที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจในทุกระดับ พรชนก ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจออนไลน์ บริษัท ซีโอแอล จำกัด...
- Advertorial - TOT speed

LATEST POST

MOST POPULAR