Tag: บริจาคเงินช่วยเหลือโควิด-19

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษรามาธิบดี ช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 [PR]

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษรามาธิบดี ‘โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง...

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบ 20 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ ในวิกฤตไวรัสโคโรนา COVID-19 [PR]

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 Coronavirus Disease 2019 ได้แพร่อย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  และในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  เป็นโรคติดต่ออันตราย มีการยกระดับการเฝ้าระวัง การควบคุมโรค  ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องทำงานอย่างหนัก ส่งผลถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ และบุคลากรล่าสุด มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา...
- Advertorial -