Tag: นีลเส็นร่วมกับอาลีเพย์

ALIPAY จับมือ นีลเส็น เผยพฤติกรรม Mobile Payment ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

นีลเส็น (Nielsen) ร่วมกับอาลีเพย์ (Alipay) เผยรายงานการสำรวจแนวโน้มการชำระเงินผ่านมือถือระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวจีนประจำ ปี 2561 (“2018 trends of Chinese mobile payment in outbound tourism”) โดยรายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของการท่องเที่ยวในต่างประเทศและพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 2,800 คน และผู้ค้าในต่างประเทศกว่า 1,200 ราย รายงานดังกล่าวสรุปว่างบประมาณโดยเฉลี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น...
- Advertorial -