Tag: นิตยสาร Asiamoney

ยอดเยี่ยม กับ ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 8 รางวัล จาก Asiamoney [PR]

           ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับ 8 รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสารทางการเงิน Asiamoney ดังนี้รางวัลธนาคารไทยยอดเยี่ยม (Best Domestic Bank) รางวัลผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Domestic Debt House) รางวัลบริหารเงินสดสกุลเงินตราท้องถิ่นยอดเยี่ยม ลงคะแนนโดยสถาบันการเงิน (Best Local Currency...
- Advertorial -