Tag: นาย นีลล์ โฮลท์

MULLENLOWE GROUP แต่งตั้ง นาย นีลล์ โฮลท์ เป็น CEO ใหม่ ผนึกกำลังไทย-เวียดนาม ตั้งเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง...

ศักราชใหม่ของ MullenLowe Group เอเยนซี่ชั้นนำของโลกในประเทศไทย กับการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล ด้วยการแต่งตั้ง นาย นีลล์ โฮลท์ เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ MullenLowe Group Greater Mekong เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจโฆษณาเต็มรูปแบบ และใช้สำนักงานในประเทศไทยและเวียดนาม เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยเป้าหมายธุรกิจที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศการด้าน Integrated Creative, Business Transformation...