Tag: นมอัดเม็ดสวนดุสิต

เบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ใน “นมเม็ดจิตรลดา” พระอัจฉริยภาพแก้ปัญหาของ “ในหลวง ร.9”

ในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการกิน “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” หรือ “นมอัดเม็ดจิตรลดา” หยิบเข้าปากคำแล้ว คำเล่า จนหมดซองไม่รู้ตัว…แท้จริงแล้ว ไม่ใช่มีเพียงความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น แต่เรายังได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเราสามารถนำแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้1. พระวิริยอุตสาหะในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองจุดเริ่มต้นของ “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” มาจากภาวะน้ำนมโคล้นตลาดในปี พ.ศ. 2512 ขณะนั้นสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจากตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนมผงจากน้ำนมโคที่รับซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน...
- Advertorial -