Tag: นมปนเปื้อน

กรณีศึกษา อินเดียเปลี่ยนนมปนเปื้อนสู่ “นมพรีเมียม” รับเทรนด์ Farm-to-Table

ในวันที่ธุรกิจกำลังมองหาความพรีเมียมเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนรูปแบบการผลิต และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อยกระดับสินค้าจากสินค้าธรรมดาๆ ให้กลายเป็นสินค้าระดับพรีเมียม โดยความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในอินเดีย ประเทศที่ธุรกิจ "นม" มีมูลค่าตลาดถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐความใหญ่ของตลาดนมในอินเดียนั้นถือว่าใหญ่พอ ๆ กับปัญหาด้านความสะอาด โดยอาจกล่าวได้ว่า ตลาดนมในอินเดียมีปัญหาด้านการปนเปื้อนสูงถึง 67.8% ของนมที่ผลิตขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนมที่ไม่ดีเพียงพอ การใช้สารอันตรายต่างๆ ในกระบวนการผลิตนม (เช่น ฟอร์มาลีน) การบรรจุหีบห่อที่ไม่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งองค์การอนามัยโลก...
- Advertorial -