Tag: ทีซีดีซี

TCDC เตรียมย้ายบ้านใหม่ ไปสู่ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ประเดิมย้ายบ้านใหม่ สู่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิดเผยว่า  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)   ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 11  ทางศูนย์จะมีการปรับยุทธศาสตร์องค์กรใหม่  (New TCDC)  โดยขยายบทบาทด้านการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ฐานความรู้ด้านดิจิทัล...
- Advertorial -