Tag: ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

‘ต้องมากกว่าแค่มีเทคโนโลยี’ เรียนรู้ 7 ปัจจัย ผลักดันให้องค์กรไทยทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำเร็จ

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บริการที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 6,000 คน ให้บริการลูกค้ากว่า 700 ราย ทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป  ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกถึงระดับการเติบโตของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในประเทศไทย โดยระบุว่าองค์กรธุรกิจไทยอยู่ในระยะที่ 2 ในมิติของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในขณะที่มิติด้านการบริหารจัดการ ทั้งด้านกลยุทธ์ องค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน...