Tag: ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้

บราเดอร์ไม่หวั่น COVID-19 เปลี่ยนแนวการจัดงาน Brother Beat Cancer Run 2020 นำรายได้ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ รพ.รามาธิบดี [PR]

บราเดอร์ ยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ ด้วยการปรับรูปแบบการจัดงาน Brother Beat Cancer Run 2020 ‘ไม่ได้วิ่งก็ช่วยได้’ ตอบสนองมาตรการรัฐ ‘เว้นระยะห่างทางสังคม’ จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ ทีแอลเอ็ม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ และ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เชิญ 2 ศิลปิน โจ๊กเกอร์-ฑีฆาวัฒน์ ปัทมาคม...
- Advertorial -