Tag: ชมรมอาสาพัฒนาเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีลงพื้นที่ลำปาง ขับเคลื่อนศิลปะสัญจร รวมพลังพนักงานจิตอาสามอบอาคารเรียนให้น้อง

มูลนิธิเอสซีจี ยึดถือและให้ความสำคัญกับเรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”  ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์สี่ที่เอสซีจียึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานมาตลอดกว่า 104 ปี เพราะตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาที่แท้จริง ทำให้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา จะได้เห็นการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จากทางมูลนิธิเอสซีจีจะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่ทั้ง “เก่งและดี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปแต่ละปีมูลนิธิเอสซีจีจะใช้งบสำหรับการพัฒนาและดูแลสังคมไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาท เพื่อกระจายการพัฒนา มอบความช่วยเหลือและยกระดับศักยภาพของคนในชาติ ผ่าน 3 แนวทางสำคัญ ทั้งในกลุ่มของการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การส่งเสริมให้เกิดผู้นำรุ่นใหม่ในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง รวมทั้งการสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีพลังแห่งจิตอาสา มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม...
- Advertorial -