Tag: คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

“ค้าปลีกไทย” สูญเงิน 5 แสนล้าน เหตุจากโควิด! สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสนอรัฐ 5 มาตรการเร่งฟื้นฟู

อีกหนึ่ง Sector ในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ COVID-19 คือ ภาคธุรกิจค้าปลีก เพราะเจอโจทย์ใหญ่รอบด้าน- เผชิญกับการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 - 2564 และเมื่อปีที่แล้วถูก Lockdown ในช่วงเวลาหนึ่งของปีก่อน ทำให้ต้องปิดให้บริการ Physical Store ชั่วคราว- เศรษฐกิจ และกำลังซื้อภายในประเทศถดถอย- ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้- เมื่อจะไปรุก...
- Advertorial -