Tag: การอบรม

สสว. จับมือ มทร. ธัญบุรี และองค์กรชั้นนำ ปั้นผู้ประกอบการ SME ลุยตลาดออนไลน์ มั่นใจสินค้าไทยพร้อมลุยระดับนานาชาติ [PR]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ SME Online ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษา แนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายในตลาดออนไลน์เช่น การส่งเสริมการขาย...