Tag: การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

‘ยินดีกับความล้มเหลว’ เปิดชุดความคิดนักสร้างนวัตกรรม ในแบบฉบับของ “รวิศ หาญอุตสาหะ”

ในยุค Digital Disruption สิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ คือ การบ่มเพาะและสร้างให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร แต่ Innovation หรือนวัตกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับให้เกิดขึ้นได้เองตามใจ จำเป็นต้อง​ค่อยๆ สร้างและสะสม เพื่อให้องค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเอื้อต่อการเบ่งบานหรือเติบโตของการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรีแบรนด์ธุรกิจครอบครัวอายุกว่า 7 ทศวรรษ อย่างแป้งหอมศรีจันทร์ สู่การเป็แบรนด์เครื่องสำอางอันดับต้นๆ...

“เงินติดล้อ” เดินหน้าใช้วัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ในระยะยาว [PR]

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ วันนี้ เผยแผนสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถรับมือกับความท้าทายเชิงเทคโนโลยีและดึงดูดคนทำงานวัย Millennials ที่มีรูปแบบในการใช้ชีวิตและทำงานแตกต่างไปจากคนยุคเดิมคุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า “นับจากวันที่           เงินติดล้อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกรุงศรี เราได้ผ่านช่วงซ่อมสร้างในระหว่างปี 2552 – 2555 เข้าสู่ช่วงรุกขยายธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อย...