Tag: การพัฒนาทักษะแรงงานไทย

“ไม่แย่ แต่ไม่พอ และน่ากังวล” ให้ 3 คำ สำหรับศักยภาพแรงงานไทยในปัจจุบัน พร้อมแนวทางเพิ่ม Labor Productivity...

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์วันแรงงาน มาดูสถานการณ์ด้านแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทยดูบ้าง ว่าศักยภาพและทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับใดบ้าง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่พบในตลาดแรงงานส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาชาติอย่างไร พร้อมแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศและมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ด้านผลิตภาพแรงงานของไทย (Labor Productivity) โดย คุณ​พนันดร อรุณีนิรมาน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส และ คุณจิรายุ โพธิราช นักวิเคราะห์ จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (Economic Intelligence Center : EIC) หรืออีไอซี...
- Advertorial -