Tag: การจับจ่ายของนักท่องเที่ยว

บทวิเคราะห์ Krungthai COMPASS ค่าใช้จ่ายต่อทริปลด สวนทางตัวเลขคนมาเที่ยวเพิ่ม หรือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้ว?

การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการพยุง GDP ประเทศไทยไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมา โดยตัวเลขรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 5.8% ขณะที่ในแง่จำนวนเพิ่มขึ้น 7.2% แต่ภายใต้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น กลับพบว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปในรูปเงินบาทของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับลดลง -1.3% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการสะท้อนว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้วหรือไม่ ใช้จ่ายต่อหัวลด ไม่ได้แปลว่านักท่องเที่ยวจ่ายน้อยลงดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ และ คุณจารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ นักวิจัยจาก Krungthai COMPASS วิเคราะห์ผ่านงานวิจัย “คนต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่ม แต่ใช้จ่ายต่อทริปลดลง…หรือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้ว?”...
- Advertorial -