Tag: กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนพลังงานทดแทนในชุมชน

กว่า 2 ทศวรรษ ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยการให้ทุนสำหรับการค้นคว้าวิจัย การสาธิต และนำร่องโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินงานโดยกระทรวงพลังงาน ได้ผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดและชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพพลังงาน พื้นที่  และการยอมรับของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านพลังงาน สามารถบริหารจัดการพลังงานในชุมชนตนเองได้  และเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงประโยชน์ของการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานระดับพื้นที่และพัฒนาสู่โครงการต้นแบบได้อย่างยั่งยืน โครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนไปแล้วนั้น เช่น...

LATEST POST

MOST POPULAR