Tag: กลุ่มเปราะบางสูง

eic debt thai family ครัวเรือนไทย หนี้

EIC ใช้ Machine Learning วิเคราะห์ เปิด 4 ปัจจัย ทำไมครอบครัวไทยถึงหนี้ท่วม

EIC ใช้ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด "ครัวเรือนหนี้สูง" หลายประการ ตั้งแต่ ระดับและประเภทของรายได้ครัวเรือน มูลค่ารถ - บ้าน การใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยว - สันทนาการ - การพนัน รวมถึงการไม่รู้จักเก็บออมโดยข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนไทย (เฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้) ในปี...
- Advertorial -