SEAC เดินหน้าสร้าง “Lifelong Learning Ecosystem” นำเสนอ “4Line Learning” พร้อมเปิดตัวโมเดลแรก ภายใต้ชื่อ “YourNextU” [PR]

SEAC มุ่งสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทย เดินเครื่องเต็มสูบ ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงหนทางความสำเร็จในระยะยาวของชีวิตด้วย “การเรียนรู้” (Learning) เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศที่มี “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
อันนำมาซึ่งการสร้างโอกาสและทักษะชีวิตใหม่ๆที่สามารถใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruption
พร้อมเผยแผนธุรกิจ ปี 62 อัดงบกว่า 600 ล้านบาท โชว์กลยุทธ์การตลาดที่เน้นใช้ Data เพื่อพัฒนาบริการให้ตรงความต้องการ ชูจุดเด่น เบอร์หนึ่งในการออกแบบ “4Line Learning” ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในโลก ประเดิมเปิดตัว ด้วยโมเดลแรก ภายใต้ชื่อ “YourNextU” มั่นใจสิ้นปีมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 300% และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100%

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “จากเป้าหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับองค์กรยุคใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่ด้วยหลักสูตรและกระบวนการคิดเกี่ยวกับ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทั้งการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ FMCG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงพยาบาล ฯลฯ รวมจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้กว่า 30,000 คน และจำนวนหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เปิดให้บริการรวมกว่า 40 หลักสูตร ปัจจุบันเราได้วางแผน การดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่
โดยยกระดับขอบเขตการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต และ “การเรียนรู้” (Learning) ตลอดทุกช่วงชีวิต” ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ SEAC ผลักดันให้ทุกคนที่อยู่ในยุค Disruption เข้าใจและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้กับวิธีการทำงานของตนเองเพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการคิด สร้าง Mindset ใหม่ สร้างระบบนิเวศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ Lifelong Learning Ecosystem ของประเทศไทยและอาเซียน”

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้ – Learning” และ “การศึกษา – Study” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หรือบางคนวางกับดักตัวเองจนเข้าใจว่าไม่ต้องพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนั้น SEAC จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้และวางรากฐานในการเปลี่ยนแปลง Mindset จากกรอบความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานแห่งความสำเร็จเดิมๆที่มองว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องจบการศึกษาระดับสูงเท่านั้น สู่แนวทาง New learning mindset ใหม่ ภายใต้ Lifelong Learning Concept ที่สร้างนิยามเรื่อง “การเรียนรู้” สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ เพราะยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่ควรหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือหา Skill set ใหม่ๆ โดยหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นจะขยายไปสู่กลุ่มคนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานที่กำลังมองหาหรือต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆเพื่อให้สามารถอยู่รอดในชีวิตการทำงาน หรือกลุ่มคนจบใหม่ที่กำลังมองหาตัวตนและสร้างอนาคตด้วยแนวทางของตนเอง รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและย่อมที่กำลังมองหาความมั่นคงทางธุรกิจ เป็นต้น

นางอริญญา กล่าวต่อไปว่า “จากประสบการณ์ในแวดวงการเรียนรู้และการพัฒนาคน SEAC ได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดของโลกที่เรียกว่า “4Line Learning” เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน
พร้อมกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ เรียนรู้ นำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลันได้อย่างทันท่วงที ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

  1. วิธีการเรียนรู้แบบ Online – เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ
  2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline – เน้นการเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือ Subscription โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสมจัดเป็นคอร์สสั้นๆ ครั้งละไม่เกินครึ่งวัน
  3. วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline – เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลหรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้ง และ
  4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline – คลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้และดาวน์โหลดออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จ

โดยเบื้องต้นได้ร่วมมือกับสถาบันระดับโลก ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ภายใต้โมเดลชื่อ “YourNextU” ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร Beeline กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่จำกัด อาทิ Design Thinking: Empathizing to Discover Opportunities, Creative Connection: 7 Creative Problem Solving Strategies, New Me New Land: Overcoming Change Resistance, The Outward Mindset: Seeing Beyond Yourself, Strategic Thinking: Business Modeling, Step In Leader: Problem Solving & Decision-Making หรือ HR Academy เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ อาทิ Business Management 4.0, Data Analysis, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cloud computing and Web Service เป็นต้น ซึ่งวางแผนดำเนินธุรกิจการตลาดอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์”

ในด้านการลงทุน SEAC ได้ใช้งบประมาณมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ “4Line Learning” อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3-5 ปี การลงทุนเพื่อเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเติมเต็ม การเรียนรู้ด้านต่างๆ รองรับความต้องการของทุกกลุ่มและทุกวัย รวมถึงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยและบางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและงบในการก่อสร้าง Center แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย SEAC ดำเนินยุทธศาสตร์การตลาดด้วยกลยุทธ์รูปแบบ Personalized Marketing ที่ให้ความสำคัญกับ Data และการสร้าง Learner Persona เพื่อพัฒนาบริการหรือนำเสนอโปรแกรมหลักสูตรให้ตรงความต้องการและทันเกมยุค Disrupted World มากที่สุด

โดยระยะแรกเราเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับองค์กรทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและกระหายในการพัฒนาการเรียนรู้ได้เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้กับ SEAC ในอนาคต ซึ่งมั่นใจภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนลูกค้าที่สนใจมากกว่า 90,000 คน และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100% “อย่างไรก็ตาม SEAC เชื่อมั่นในมุมมองว่ามนุษย์ทุกคนต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพชีวิตและการเรียนรู้ ทุกคนต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง องค์กรและสังคม ทุกคนต้องรู้จักและเข้าใจ วิธีการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ (Learn) กล้าลบสิ่งเดิมๆ ทิ้งไป (Unlearn) และการเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ (Relearn) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของ Disruption นี้ SEAC จึงต้องการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญให้ทุกคนได้สร้างรูปแบบการคิด สร้าง Mindset สร้างระบบและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ Lifelong Learning Ecosystem ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทุกตารางเมตรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการ Learn Fast, Fail Fast and Move Forward ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความก้าวหน้าของตัวเรา องค์กรและประเทศชาติในยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด” นางอริญญา กล่าวสรุป